Aromaterapia w praktyce PTA Radzi Wiadomości

KWARTALNIK „AROMATERAPIA” Nr. 3 LATO 2022 JUŻ NA STRONIE www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE

Najcenniejsze olejki eteryczne                                                                                                              5

mgr inż. Aldona Radoszewska         

Olejek eteryczny May Chang – Litsea Cubeba Oil

Opisano właściwości i zastosowanie w aromaterapii olejku eterycznego May Chang, pozyskiwanego z niewielkiego tropikalnego drzewa Litsea cubea.

Najcenniejsze oleje roślinne                                                                                                   14

dr n. farm. Anna Piotrowska

Oleje z pestek malin – właściwości i zastosowanie

Polska jest liderem produkcji malin w Unii Europejskiej. Większość owoców jest przetwarzana a jednocześnie powstaje duża ilość odpadów, które stanowią ważny surowiec wykorzystywany między innymi do produkcji oleju.                                                                                                                                  

Aromaterapia i nauka                                                                                                             27

Anna Biernasiuk, Michał Lawenda, Aleksandra Wiśniewska, Anna Malm

Aktywność przeciwgrzybicza i interakcje olejku eterycznego oregano (Origanum vulgare L.) z wybranymi antymikotykami wobec Candida spp.

Celem badania była weryfikacja aktywności przeciwgrzybiczej olejku oregano i jego działania w połączeniu z wybranymi antymikotykami.

dr hab. n. med. profesor uczelni Monika Sienkiewicz, dr n. med. Paweł Kwiatkowski          45         

Badania aktywności olejku lawendowego w połączeniu z oktenidyną

W artykule przedstawiono badania aktywności olejku lawendowego w połączeniu z chlorowodorkiem oktenidyny.

Magia kwiatów                                                                                                                        56                                                                                                                             

dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Aminek większy (Ammi majus L.)

Aminek większy (Ammi majus L., rodzina Apiaceae) jest jednorocznym gatunkiem leczniczym i ozdobnym, pochodzącym z regionu Morza Śródziemnego. 

PTA Radzi                                                                                                                               61

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Olejki Eteryczne Na Trudne Czasy

Jak pomóc sobie i bliskim w trudnych czasach wojny toczącej się przy granicy Polski gdy wracają złe nastroje, strach i lęki?

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne    

– Z życia PTA                                                                                                                            67

– Komunikaty                                                                                                                            75

– Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów                                                               79

Index Copernicus                                                                                                                                 80

Informacje dla Autorów, Czytelników                                                                                                 81

CONTENTS

Most valuable essentials oils                                                                                                     5

Aldona Radoszewska M. Sc.

May Chang essential oil – Litsea Cubeba Oil

The properties and use in aromatherapy of May Chang essential oil, obtained from a small tropical tree Litsea cubea, are described.

Most valuable vegetable oils                                                                                                                 14

Anna Piotrowska Ph.Dr.Pharm.

Raspberry seed oils – properties and applications

Poland is the leader in the production of raspberries in the European Union. Most of the fruit is processed and, at the same time, a large amount of waste is generated. This is an important raw material used, among other things, in the production of oil.

Aromatherapy and Science                                                                                                    27

Anna Biernasiuk, Michał Lawenda, Aleksandra Wiśniewska, Anna Malm

Antifungal activity and interactions of the oregano (Origanum vulgare L.) essential oil with the selected antimycotics against Candida spp.

The aim of the study was verify the antifungal activity of oregano oil and its action in combination with selected antimycotics.

Monika Sienkiewicz D.Sc., Paweł Kwiatkowski D.Sc.                                                                       45

Research on the activity of lavender oil in combination with octenidine

Article presents the research of lavender essential oil activity in connection with octenidine dihydrochloride.

Magic of flowers                                                                                                                      56

Ewelina Pióro-Jabrucka Ph.D.                                                                                                                                   

Ammi majus L.

Ammi majus L. (family Apiaceae)is an annual medicinal and ornamental species, indigenous to the Mediterranean region.

PTA Advises                                                                                                                            61

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E

Essential Oils For Difficult Times

How can we help us and our friends in difficult time of war at border of Poland, when bad moods and fears come back?

Information

– Polish Aromatherapy Association                                                                                              67

– Announcements                                                                                                                                            75

– Where to find aromatherapists – useful addresses                                                                                79

Index Copernicus                                                                                                                                   80

Information for Authors                                                              

Sprawdź także