Informacje rynkowe Wiadomości

Kwartalnik Nr 2 Wiosna 2023

Drugi numer Kwartalnika Aromaterapia 2023 już na stronie www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE

Najcenniejsze olejki eteryczne                                                                                                 5

mgr inż. Aldona Radoszewska         

Olejek eteryczny Dawana (Artemisia pallens Wall. ex DC.)

Opisano wyjątkowo rzadko spotykany na Zachodzie olejek eteryczny Davana,

otrzymywany z liści i kwiatów Dhavanam.

Najcenniejsze oleje roślinne                                                                                                   16

Dr hab. n. farm. Anna Piotrowska

Olej z nasion Balanites roxburghii jako nowy surowiec dla kosmetologii

Wciąż poszukuje się nowych źródeł oleju dla celów kosmetycznych i nutraceutycznych,

a jednym z badanych są nasiona Balanites roxburghii,

                                                                                                                                

Aromaterapia i nauka                                                                                                             27

Magdalena Grażul, Aleksandra Saferna, Monika Sienkiewicz

Melaleuca ericifolia – roślina drzewiasta z Australii produkująca olejek eteryczny

o właściwościach prozdrowotnych

Przedstawiono właściwości biologiczne olejku eterycznego pozyskiwanego z rosnącego

w Australii drzewa M. ericifolia.

Magia kwiatów                                                                                                                        40

Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Zapaliczka cuchnąca (Ferula assa-foetida L.)

Zapaliczka cuchnąca (Ferula assa-foetida L.) to bylina z  rodziny selerowatych.

Z jej  korzenia pozyskuje się gumożywicę – asafetydę (Asa foetida gumoresina). 

PTA Radzi                                                                                                                               45

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Wiosenne przebudzenie i olejek eteryczny davana

Opisano sposoby i podano składy mieszanek olejków eterycznych stosowanych

w radzeniu sobie z wiosennymi dolegliwościami.

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne                                                             

– Z życia PTA                                                                                                                                       52

– Komunikaty                                                                                                                            54

– Konferencje i sympozja                                                                                                          56

– „Aromaterapia i Nauka” 2023                                                                                                 61

– Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów                                            62

Index Copernicus i Czasopisma Naukowe Punktowane MEiN                                          63

Informacje dla Autorów, Czytelników i Reklamodawców                                                             65

CONTENTS

Most valuable essentials oils                                                                                                     5

Aldona Radoszewska M. Sc.,

Davana essential oil (Artemisia pallens Wall. ex DC.)  

Davana essential oil, which is extremely rare in the West and is obtained from

the leaves and flowers of Dhavanam, is described.

Most valuable vegetable oils                                                                                                                 16

Anna Piotrowska Ph.D.Pharm.

Balanites roxburghii seed oil as a new raw material for cosmetology

New sources of oil for cosmetic and nutraceutical purposes are still being sought.

One of the investigated sources are the seeds of Balanites roxburghii.

Aromatherapy and Science                                                                                                    27

Magdalena Grażul, Aleksandra Saferna, Monika Sienkiewicz

Melaleuca ericifolia – a tree plant from Australia producing essential oil

with health-promoting properties

An overview of the biological properties of essential oil isolated from

Australian tree Melaleuca ericifolia, has been presented.

Magic of flowers                                                                                                                      40

Ewelina Pióro-Jabrucka Ph.D Ch.E.                                                                                                                                  

Ferula asafoetida (Ferula assa-foetida L.)

Ferula asafoetida (Ferula assa-foetida L.)  is herbaceous plant of the Apiaceae family.

Gum resin – asafoetida (Asa foetida gumoresina).

PTA Advises                                                                                                                            45

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E

Spring awakening and davana essential oil

Composition of essential oils mixtures and methods of application against ailments

due spring time.

Information

– Polish Aromatherapy Association                                                                                          52

– Announcements                                                                                                                                 54

– Conference and Symposium                                                                                                               56

– Aromatherapy and Science Competition 2023                                                                     61

– Where to find aromatherapists–useful addresses                                                                        62

Index Copernicus                                                                                                                    63

Information for Authors, Readers and Advertisers                                                                     65  

Sprawdź także