Informacje rynkowe Wiadomości

Kwartalnik Nr 2 Wiosna 2022

Drugi numer Kwartalnika Aromaterapia już na stronie www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE

Najcenniejsze olejki eteryczne                                                                                                 5

mgr inż. Aldona Radoszewska         

Olejki eteryczne świerkowe – Oleum Piceae

Olejki eteryczne świerkowe dzięki swoim właściwością zyskują wiele zastosowań w zabiegach aromaterapeutycznych dla poprawy samopoczucia.

Najcenniejsze oleje roślinne                                                                                                   16

Dr n. farm. Anna Piotrowska, Weronika Kozioł

Olej buriti: zastosowanie kosmetyczne i nutrikosmetyczne

Olej buriti wykazuje szereg korzystnych działań w tym działanie przeciwutleniające, fotoprotekcyjne, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwnowotworowe.

                                                                                                                                 

Aromaterapia i nauka                                                                                                             32

Maciej Walędziak, Anna Różańska-Walędziak

Aromaterapia w trakcie porodu

Celem pracy było zbadanie preferencji użycia niekonwencjonalnych metod zmniejszenia bólu okołoporodowego.

Magia kwiatów                                                                                                                        41                                                                                                                             

Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Aminek egipski (Ammi visnaga Lam.)

Aminek egipski (Ammi visnaga Lam., rodzina Apiaceae) jest jednorocznym lub dwuletnim gatunkiem zielarskim, pochodzącym z regionu Morza Śródziemnego. 

PTA Radzi                                                                                                                               48

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Olejek eteryczny świerkowy na wiosenne osłabienie i przebudzenie

Opisano zastosowanie olejku eterycznego świerkowego, który jest wiodącym tematem  tego numeru w aromaterapii.

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne                                                             

– Z życia PTA                                                                                                                           53

– Komunikaty                                                                                                                            59

– Konferencje i sympozja                                                                                                          61

– „Aromaterapia i Nauka” 2022                                                                                                  62

– Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów                                            63

Index Copernicus                                                                                                                    64

Informacje dla Autorów, Czytelników i Reklamodawców                                                             65

CONTENTS

Most valuable essentials oils                                                                                                     5

Aldona Radoszewska M. Sc.,

Spruce essential oils – Oleum Piceae

Spruce essential oils thanks to their properties gain many applications in aromatherapy treatments for the improvement of well-being.

Most valuable vegetable oils                                                                                                                 16

Anna Piotrowska Ph.Dr.Pharm., Weronika Kozioł

Buriti oil: cosmetic and nutricosmetic use

Buriti oil has a number of beneficial effects, including antioxidant, photoprotective, anti-inflammatory, antimicrobial and anti-cancer properties.

Aromatherapy and Science                                                                                                    32

Maciej Walędziak, Anna Różańska-Walędziak

Aromatherapy and childbirth

The aim of the study was to investigate the preferences of using unconventional methods of reducing perinatal pain.

Magic of flowers                                                                                                                      41

Ewelina Pióro-Jabrucka Ph.D.                                                                                                                                  

Toothpick weed (Ammi visnaga Lam.)

Ammi visnaga Lam. (family Apiaceae), also known as toothpick weed, is an annual or biennial herb indigenous to the Mediterranean region.

PTA Advises                                                                                                                            48

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E

Spruce essential oil for spring weakness and wake up

Applications of spruce essential oil, which is leading topic of thei sisue, are described.

Information

– Polish Aromatherapy Association                                                                                          53

– Announcements                                                                                                                                 59

– Conference and Symposium                                                                                                               61

– Aromatherapy and Science Competition 2022                                                                     62

– Where to find aromatherapists–useful addresses                                                                        63

Index Copernicus                                                                                                                    64

Information for Authors, Readers and Advertisers                                                                     65

Sprawdź także